Napisz: lp.ainezceipzebuizi%40oruibZadzwoń: 500-100-519


Napisz: lp.ainezceipzebuizi%40oruibZadzwoń: 500-100-519


Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ W “IZI UBEZPIECZENIA”


§ 1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej znaczenie:
1. IZI Ubezpieczenia – MEYS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IZI Ubezpieczenia działająca pod marką MEYS sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leona Droszyńskiego 28A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem: 0000753067, REGON:381565882 , NIP: 5842777795, e-mail: lp.ainezceipzebuizi%40oruibIZI Ubezpieczenia jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług
3. Konsultant – pracownik IZI Ubezpieczenia obsługujący, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.
4. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające porównywanieofert różnych Ubezpieczycieli, zawieranie umów ubezpieczenia na odległość oraz bieżącedokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanieprzelewów elektronicznych.
5. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez Konsultantów w imieniu IZIUbezpieczenia na rzecz Ubezpieczyciela, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowyubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, wszczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarciaUmowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu Umówubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń(Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zmianami).
6. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług zzakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, napodstawie otrzymanego pełnomocnictwa, IZI Ubezpieczenia wykonuje czynnościagencyjne; informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których IZI Ubezpieczenia wykonujeczynności agencyjne, jak również otrzymane pełnomocnictwa znajdują się na stronie IZIubezpieczenia.pl§ 2. Postanowienia ogólne
1. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego RegulaminuSerwisu IZI Ubezpieczenia przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystając z Usług Użytkownik wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy orazprzetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie
2. Zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem IZI Ubezpieczenia nie wiąże się dlaklienta z żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z pośrednictwem IZI Ubezpieczenia. Ubezpieczenia, wynagrodzenie w formie prowizji jest uwzględnione w składceubezpieczeniowej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2018.999 t.j. z dnia 2018.05.24), Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017.2486 ze zmianami), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz innych stosownych aktów prawnych z póź. zm..
§ 3 Proces zawarcia umowy ubezpieczenia
Do Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem aktywnej poczty elektronicznej (e-mail), obowiązują następujące poniższe zasady:
1) umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego za pośrednictwem aktywnej poczty elektronicznej (e-mail); 2) Doradca przedstawia Ubezpieczającemu Ofertę zawarcia Umowy ubezpieczenia; 3) umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Ubezpieczającego Oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, ustalonej na podstawie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego i dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego;4) wybrane Towarzystwo ubezpieczeniowe potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Polisą, 5) Ubezpieczający potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz złożenie oświadczeń, stosownych akceptacji niezbędnych do jej zawarcia 6) w przypadku jeśli do zawarcia Umowy ubezpieczenia wymagane jest wykonanie zdjęć przedmiotuubezpieczenia, Klient może wykonać je samodzielnie oraz przesłać Doradcy, zgodnie z instrukcją przekazanąmu przez Doradcę7) Umowa ubezpieczenia jest zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, potwierdzonych wpolisie
W przypadku Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem aktywnej poczty elektronicznej (e-mail), Ubezpieczający będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia, jeżeli jest to termin późniejszy. Ubezpieczający nie będący konsumentem, który zawarł Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem aktywnej poczty elektronicznej (e-mail), może od niej odstąpić, bez podania przyczyn składając stosowane oświadczenie w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.
Doradca może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji, koniecznych do oceny ryzyka
§ 4 Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z umową ubezpieczenia
1. Wysokość należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia składki zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia.
2. Składka ustalana jest w polskich złotych.
3. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem Umowy ubezpieczenia.
§ 5 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin Serwisu IZI Ubezpieczenia wszedł w życie z dniem 01 kwietnia 2021 roku.2. IZI Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach IZI Ubezpieczenia
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu Serwisu IZI Ubezpieczenia oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.